SDG 8

ÜRO eesmärgid NNZ: SAE 8

Edendada kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu, tööhõivet ja inimväärset tööd kõigile

Püsiv ja kaasav majanduskasv võib edendada edusamme, luua kõigile inimväärseid töökohti ja parandada elatustaset.

 

NNZ aitab kaasa konkreetsele SAE-le 8.8 (UN): Kaitsta tööõigusi ning edendada ohutut ja turvalist töökeskkonda kõigile töötajatele järgmiselt:

 

1. NNZ töötajate heaolu tagamine: usaldus, elujõud, tööalane konkurentsivõime.

 

 • Meie personalipoliitika eesmärk on kaitsta NNZ kultuuri ning pakkuda platvormi elujõulisuse ja jätkusuutliku tööalase konkurentsivõime tagamiseks organisatsioonis. NNZ juhtkond usaldab oma töötajaid ja eeldab, et nad tegutsevad ettevõttes siiralt ja ausalt..
 • Neli tala, millel usaldus põhineb, on kirg, nauding, isiklik ja plaan.

 

2. Elujõud ja jätkusuutlik tööalane konkurentsivõime on aktiivne ja kestev suhtlus töötaja ja juhi vahel. Lõplik vastutus elujõu ja jätkusuutliku tööalase konkurentsivõime eest lasub töötajal endal. Juht tegutseb juhendajana. Siin on kaks eesmärki: teadvustada vajadust, et töötajad võtaksid isikliku vastutuse ning et juht oleks tähelepanelik ja oskus õigeaegset ja asjakohast tuge pakkuda. Selle eesmärkide saavutamiseks ja seejärel tervist, heaolu ja tõhusust edendavateks tingimusteks muutmiseks on vaja juhtkonnalt ja töötajalt jõupingutusi.

 • NNZ töötaja vastutab jätkusuutliku tööalase konkurentsivõime eest, tagades teie enda tööalase konkurentsivõime optimeerimise ja töövõimetuks jäämise.
 • NNZ töötaja vastutab jätkusuutliku tööalase konkurentsivõime eest, tagades teie enda tööalase konkurentsivõime optimeerimise ja töövõimetuks jäämise. See puudutab tööalase konkurentsivõime tervisega seotud aspekte ning organisatsiooni ja töötaja ambitsioonide sobivust sellistes valdkondades nagu teadmised, pädevused ja oskused.

 

3. Meie tarnijate töötajate heaolu tagamine. Tarnija tootmiskoha auditeerimine, et järgida tööõigusi ning ohutuid ja kindlaid töötingimusi kõigile töötajatele. Tarnijad kirjutavad alla ja järgivad NNZ tarnijate tegevusjuhendit seoses tööhõive, inimõiguste ja eetilise käitumisega.

 • NNZ on Sedexi liige;
 • Tarnijad peavad töötajate kohtlemisel järgima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standardeid ja muid kehtivaid seadusi ja eeskirju tervise ja ohutuse, minimaalse elatuspalga, maksimaalse tööaja ja vastuvõetavate elutingimuste valdkonnas ning hoiduma igasugusest diskrimineerimisest värbamispraktikas ja ettevõtte karistamis-/distsiplinaarkorras;
 • Tarnijad peavad austama oma töötajate põhilisi inimõigusi, järgides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standardeid mittediskrimineerimise, lapstööjõu  ;
 • Tarnijad peaksid austama ka kohalike kogukondade inimõigusi riikides, kus nad tegutsevad. Meie tarnijatelt oodatakse kõrgeimaid eetilise, moraalse ja seadusliku käitumise standardeid. Eeldame, et tarnijad ning nende esindajad ja töövõtjad tunnevad ja järgivad kõiki nende äritegevusega seotud seadusi ja lepingulisi kohustusi ning me ei kiida heaks tegevusi, mis on ebaseaduslik või rikub selliseid kohustusi. Lisaks keelame kingituste, külalislahkuse või kulude pakkumise või vastuvõtmise, kui sellised kokkulepped võivad mõjutada äritehingute tulemust ega ole mõistlikud ja heausksed kulutused. Ensuring sustainable economic growth for our employees
 • Jätkusuutliku majanduskasvu tagamine meie töötajatele

4. Alates ettevõtte asutamisest 1922. aastal on NNZ töötanud ettevõtte järjepidevuse nimel. Selle garanteerimiseks toimige järgmiselt:

 • Pikaajalise plaani koostamine iga 3 aasta järel, mis põhineb jätkusuutlikkuse neljal sambal;
 • Äririski minimeerimine põllumajandus- ja tööstusturgude geograafilise jaotuse kaudu;
 • Ainult sarnase kultuuriga ettevõtete omandamine.

 

Tuvastame jätkusuutlikud võimalused ja kirjeldame tegelikke kohustusi!
MIKS NNZ PAKENDIVÕRK?
ÜMBERKUJUNDAMINE

Jätkusuutlikkus
Ülemaailmsed strateegilised lahendused
Teerajaja
Usaldusväärne ja eetiline

TÕELINE KOOSTÖÖ

Pikaajalised partnerlussuhted
Meeskonnatöö
#Rethink innovation#Rethink innovation (Mõtle uuendused ümber)
Täielik teenuselogistika

KOHANDATUD LAHENDUSED

Sõltumatu nõustamine
Uuenduste ülevaated
Kliendikesksus
Kaubamärgi portfoolio

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Olge kursis viimaste arengutega. Liituge meie uudiskirjaga

"*" näitab nõutud väljasid

Kuidas me teie andmeid käsitleme? Lugege meie privaatsusavaldust. Saate nende meilide tellimuse igal ajal tühistada.